Algemene voorwaarden

Alvorens u gebruik maakt van de website of producten van LetsGrow.com dient u kennis te nemen van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van aanbiedingen tot en overeenkomsten tussen LetsGrow.com BV als de leverancier en haar Opdrachtgever. Onder Opdrachtgever wordt in dit verband begrepen: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht of met wie LetsGrow.com de vorengenoemde overeenkomst heeft gesloten zoals partners en dealers, alsmede de eindgebruikers van LetsGrow.com en MyLetsGrow; de eindgebruikers worden ook wel aangeduid met Klant. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.