Privacy- & cookieverklaring

Als beheerder van de servers en de databases waar de gegevens worden opgeslagen, respecteert LetsGrow.com uw privacy. Hoe we dit gaan doen leest u in onderstaande privacyverklaring.

We respecteren uw privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de informatie waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Om welke informatie vragen wij

Voordat u van de diensten van LetsGrow.com gebruik kunt maken, moet u zich registreren. De van u verlangde persoonlijke informatie is tot een minimum beperkt en noodzakelijk voor het onderhoud van uw account en de goede werking van LetsGrow.com.

Andere informatie die wij over u verzamelen

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw gedrag op onze site. Wij gebruiken die gegevens enkel voor intern onderzoek naar demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers om ons inzicht te vergroten, de dienstverlening te verbeteren en eventuele problemen die zich voordoen te kunnen oplossen. Tot deze gegevens behoren met name de pagina’s die u op LetsGrow.com bezoekt, de browser die u gebruikt, hoe u ons heeft gevonden en uw IP-adres.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Wat doen wij met de verstrekte informatie

Uw informatie en de door uw verstrekte of ingevulde informatie wordt opgeslagen in een database op een van onze servers. Uw informatie wordt gebruikt voor de werking van LetsGrow.com, om u te factureren indien u een abonnement afsluit en desgewenst om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen LetsGrow.com d.m.v. een e-mail nieuwsbrief.

Wij hebben geen bemoeienis met de door u opgeslagen gegevens anders dan deze beschikbaar te stellen via de in LetsGrow.com aanwezige functionaliteiten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw gedrag op onze site. LetsGrow.com verwerkt de persoonsgegevens om u in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren en interesses en de op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor LetsGrow.com deze heeft verkregen.

Profiling

LetsGrow.com houdt de interesse van gebruikers bij door na te gaan welke onderwerpen op de website het meest frequent bezocht worden. Op basis van deze anonieme gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd waardoor LetsGrow.com de website kan verbeteren en uitbreiden en de website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Indien u gebruik maakt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij LetsGrow.com, kunnen wij u informatie toesturen over andere producten en/of diensten van LetsGrow.com die interessant voor u kunnen zijn. U heeft altijd het recht om LetsGrow.com te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar LetsGrow.com. In geen geval zal LetsGrow.com uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Accuratesse & toegang

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. U heeft toegang tot uw gegevens zodat u deze gegevens kunt weergeven, aanvullen en/of corrigeren. Ten einde uw privacy en veiligheid te beschermen, controleren wij uw identiteit voordat u toegang verkrijgt tot deze informatie.

U heeft de mogelijkheid uw account op te heffen en uw gegevens te laten wissen. Stuur hiervoor een e-mail naar LetsGrow.com.

Veiligheid

LetsGrow.com draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan LetsGrow.com.

LetsGrow.com behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

LetsGrow.com is ook onderdeel van Batenburg Techniek N.V. Uw privacy is belangrijk voor LetsGrow.com en Batenburg.