Algemene voorwaarden

di. 24 nov 2020 -
buitentemperatuur:   8°C
windsnelheid:   4 km/h
zonsopkomst:   07:18
zonsondergang:   15:41
huidig weer:   bewolkt

Algemene voorwaarden

Alvorens u gebruik maakt van de website of producten van LetsGrow.com dient u kennis te nemen van en akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden.

Aard van de informatie

De gegevens en informatie op servers van LetsGrow.com worden door de gebruiker(s) van LetsGrow.com aangeleverd en kunnen enkel na toestemming van de gebruiker ter beschikking gesteld worden aan andere gebruiker(s) van LetsGrow.com. Deze toestemming kan door de gebruiker ook weer te allen tijde ingetrokken worden. LetsGrow.com is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de juistheid van aangeleverde gegevens en informatie.

Verstrekken van gegevens aan derden

De door de gebruiker aan LetsGrow.com ter beschikking gestelde informatie zal door LetsGrow.com nimmer opzettelijk of zonder toestemming van de eigenaar aan derden ter beschikking gesteld worden. Evenmin is LetsGrow.com aansprakelijk voor het openbaar worden van vertrouwelijke informatie.

Inhoud site

LetsGrow.com besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er op de website van LetsGrow.com onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De door LetsGrow.com op deze website verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Het gebruiken van gegevens en informatie op c.q. van de website geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

LetsGrow.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Aard van Internet

Internet is niet altijd een betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten en/of vertragingen optreden. LetsGrow.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door LetsGrow.com of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van LetsGrow.com en de daaraan verbonden faciliteiten van LetsGrow.com of derden.

Intellectueel eigendomsrecht website

De website van LetsGrow.com is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij LetsGrow.com dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, anders dan via een verwijzing naar LetsGrow.com en uitsluitend voor zover dit bij de wet is toegestaan.

Back-up

LetsGrow.com draagt zorg voor een regelmatige back-up van gegevensbestanden op de servers, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

Toegang tot account

LetsGrow.com behoudt zich het recht voor toegang tot een account of gegevens te blokkeren zonder uitleg vooraf indien:

  • frauduleus gebruik wordt geconstateerd;
  • een (proef)abonnement is verlopen;
  • het bij het account geregistreerde e-mail adres niet bestaat of niet toebehoort aan de beheerder of gebruiker van het account;
  • de betaling van een abonnement niet binnen het daarvoor op de factuur gestelde termijn is voldaan.

Prijzen

LetsGrow.com behoudt zich het recht voor om voor nieuw af te sluiten of te prolongeren abonnementen alsmede voor andere producten en diensten de bijbehorende tarieven aan te passen.

De genoemde prijzen voor producten en diensten zijn exclusief btw.

Aansluiten

LetsGrow.com berekent kosten voor het aansluiten van een nieuw apparaat of verbinding met een ander systeem. Hiervoor wordt een standaardtarief gehanteerd. LetsGrow.com houdt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien het aansluiten of verbinden met het betreffende apparaat niet binnen de daarvoor gestelde tijd mogelijk blijkt te zijn.

Heraansluiten

Indien een apparaat opnieuw op LetsGrow.com aangesloten moet worden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als gevolg van een update, herinstallatie, terugplaatsen van een back-up en/of vervanging van een klimaatcomputer, zal LetsGrow.com hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn doorgaans lager dan een nieuwe aansluiting.

Maatwerk en aanpassingen

Naast standaard abonnementen zijn ook maatwerk oplossingen mogelijk. LetsGrow.com zal voorafgaande aan het maatwerk of de verzochte aanpassing een prijsopgave doen aan gebruiker en slechts starten met implementatie na schriftelijke goedkeuring (bijvoorbeeld per e-mail) door gebruiker.

Duur en beëindiging

De contractduur voor een abonnement op LetsGrow.com heeft een minimumduur van 1 jaar. Het contract wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 1 jaar, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden met inachtneming van het hierna bepaalde:

De gebruiker is gehouden aan een opzegtermijn van 1 maand: opzegging van de overeenkomst dient ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractduur plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden, of per e-mail aan de servicedesk.

Indien opzegging plaatsvindt voorafgaande aan het verstrijken van de contractduur zijn alle kosten voor de resterende periode van die contractduur onverkort verschuldigd door de gebruiker.

Bewaarduur gegevens

Opgeslagen gegevens met een interval van 5 minuten worden bewaard voor de duur van 2 jaar.

Afgeleide gegevens zoals dag, nacht en etmaal waarden alsmede handmatig ingevoerde gegevens, worden bewaard voor de duur van 4 jaar.

Betaling

De betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de betalingstermijn overschreden wordt, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Privacybeleid

LetsGrow.com verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de LetsGrow.com website andere websites bezoeken waarop het privacybeleid van de betreffende organisatie van toepassing is. LetsGrow.com raadt u aan eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze organisatie alvorens persoons- en/of bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen.

Wijziging Algemene voorwaarden

LetsGrow.com behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen zonder mededeling vooraf.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de website of deze Algemene voorwaarden worden aan een bevoegde rechter voorgelegd.

Contact Ton